Home works and Assignments Online

Home » Class X (S-II) » Sanskrit X (S-II)

Sanskrit X (S-II)

Advertisements

१ अभ्यासपुस्तिकायां पाठितं पाठाशस्य सम्पूर्णलेखनमू ।                       १० अङ्ग्का:

२. त्यागस्य महत्त्वमाधारीकृत्य एकां कथाम् रचयत ।                  १० अङ्ग्का:

३. चित्रम्  दृष्ट्वा अनुच्छेदलेखनम् ।[ ५ वाक्यानि अवश्यकानि]           १० अङ्ग्का:

४. शङ्ग्कराचार्यं तस्य ग्रंथान् [विशेषतया प्रश्नोत्तररत्नमालिकाम्]

  अधिकृत्य एकाम् खणडिकां लिखत। प्रसिढ्धा: दशश्लोका:च लिखत।           २० अङ्ग्का:   

 

अध्यापिकाया: नाम- श्रुति. जे.पि.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: