Home works and Assignments Online

Home » Class IX » Sanskrit,VII-XI

Sanskrit,VII-XI

VII                       ईकारान्त स्तीलिङ्ग ‘ नदी ’ शब्दः।

VIII                 पठ्, चल् , गम् धातूनां लृट्  लकारः ।

IX                  रचनानुवादः > अभ्यासवान् भव  page  47,48

X                                         तत्पुरुष ,अव्ययीभाव , द्वन्द्व, बहुव्रीहि समासानां पञ्च पञ्च उदाहरणानि ।

XI                         कृत् , क्त्वा,  ल्यप् , तुमुन् , शतृ ,शानच् ,क्त ,क्तवतु  प्रत्ययानां उदाहरणानि ।


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: